LIFE EDUCATION

PROJECT NAME: Sustainable lifes kills for vonurable target groups

Code: 2020-1-SI01-KA204-075997

Duration of the project: 1. 9. 2020  –  31. 08. 2022

Lead Partner: Društvo DISORA

Partner Organizations

Fondazione Edulife ONLUS, Italia, Verona
OLEMISEN BALANSSIA RY Finland, RAISIO
EDUFONS - Centar za celozivotno obrazovanje, Serbia, Novi Bečej
Akademie für politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen, Austria, Linz
MPIRMPAKOS D. & SIA O.E., Greece, Karditsa


About the project

Topics of sustainable life skills are not represented enough in the adult education sector, especially given their importance for individuals, the environment and the economy.
Sustainable life skills can be especially beneficial to vulnerable groups of population with lower economic, social and health outcomes. At the same time vulnerable groups need a specific learning approach, adapted to their learning specific, values and daily needs.
The project will promote education about sustainable life skills in the adult education field and strengthen the capacity and ability of adult educators to address these topics with vulnerable groups of learners. We will examine and collect best practice examples from partner countries and the EU, create a handbook for educators, conduct training for groups of mentors and finally implement pilot testing of the workbook and mentors with various vulnerable target groups.


Goals of the project

Project results:
• exchange of best practices on the topic of education of vulnerable groups for sustainable life skills
• strengthening the capacity of adult educators and the sector for education of vulnerable target groups on the topic of sustainable life skills
• exchange of learning materials and methods among adult educators
• strengthening of partner networks
• strengthening the capacity for transnational cooperation and activities
• mutual learning and finding new solutions to address the topic

O projektu:

Tematika veščin za trajnostni način življenja v izobraževanju odraslih ni dovolj prisotna, še posebej glede na njen pomen za posameznike, okolje in ekonomijo. Še posebej lahko tovrstne veščine koristijo različnim ranljivim skupinam prebivalstva, katerih ekonomski, socialni in zdravstveni položaj je slabši.
Hkrati ranljive ciljne skupine potrebujejo njihovim učnim značilnostim, vrednotam in življenjskim potrebam prilagojen učne pristope. S projektom bomo promovirali izobraževanje za trajnostni življenjski slog v izobraževanju odraslih in krepili sposobnost izobraževalcev za obravnavo tovrstne tematike z ranljivimi ciljnimi skupinami.
Raziskali in zbrali bomo dobre prakse v državah partnericah in EU, izdelali priročnik za izobraževalce, izvedli usposabljanje za skupine mentorjev, nato bo sledil pilotni preizkus na različnih ranljivih ciljnih skupinah.

Cilji projekta:

• izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja o trajnostnih življenjskih veščinah za ranljive ciljne skupine,
• krepitev kompetenc izobraževalcev odraslih in sektorja za izobraževanje ranljivih ciljnih skupin na temo trajnostih življenjskih veščin,
• izmenjava izobraževalnih materialov in metod med izobraževalci odraslih
• krepitev mreže partnerstev,
• povečanje zmogljivosti za sodelovanje in delovanje na mednarodni ravni,
• učenje med organizacijami ter skupno iskanje novih rešitev.
Intelectual Outputs (coming soon)